இப்ப சிரி!! இப்ப அழு.. ம னிதர்கள் எல்லாம் இ யந்திரங்களாக மாறிவருகிறார்கள். எதிர்காலத்தில் மனிதர்களுக்குச் சிரிப்பும், அழுகையும்  கற்றுக் ...