நீச்சல் சிறந்த தற்காப்புக்கலை ஆகும் . நீச்சல் தெரிந்த ஒருவர் தம் உயிரைத் தற்காத்துக்கொள்வதோடு , தக்கநேரத்தில் நீச்சல் தெரியாதவர்க...