புராணம் வேறு வரலாறு வேறு! இரண்டுக்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு. புராண காலத்தில் வாழ்பவர்களால் வரலாறு படைக்க முடியாது என்பதை உணர்த்தும் எனக்க...