தண்டனையளிப்பதால் செய்த தவறு சரியாகிவிடுமா..? அடுத்த முறை இதே தவறு நிகழக்கூடாது என்ற நோக்கில்தானே காலந்தோறும் தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டு வந்த...