இன்றைய கல்வி புத்திசாலிகளை உருவாக்குகிறதா? புரட்சிக்கு வித்திடுவது எது? இன்றை மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வி வழங்கப்படுகிறதா? இந்தக் கேள்...