தலைமுடியின் இயற்கையான நிறமே வெள்ளைதான். தட்பவெப்பசூழலுக்கு ஏற்ப முடி நிறம் பெறுகிறது. மரபியல் கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டும், மனக் கவலை கார...