வெள்ளி, 27 நவம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 100. பண்புடைமை

 

எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்

பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. - 991

யாரும் பண்புடையாளராவதற்கு எளிமையே நல்ல வழி

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்

பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. - 992

அன்பும், நல்ல குடும்பத்தில் பிறத்தலும் பண்பாளரின் அடையாமாகும்

உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க

பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு. - 993

உறுப்புகளின் சிறப்பைவிட பண்பின் சிறப்பே ஒப்பிடத்தக்கது

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்

பண்புபா ராட்டும் உலகு. - 94

அன்புடன், நன்மை செய்தவர்களை உலகம் பாராட்டும்

நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்

பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. -995

விளையாட்டுக்கும் ஒருவரையும்  இகழாமல், பண்புடன் நடந்துகொள்

பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்

மண்புக்கு மாய்வது மன். - 996

பண்புடையவர்களால் தான் இவ்வுலகமே அழியாது உள்ளது

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்

மக்கட்பண்பு இல்லா தவர். - 997

அரம்போன்ற கூர்மையான அறிவும், பண்பின்றிப் பயனில்லை

நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்

பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.- 998

தீங்கிழைத்தவரிடமும் பண்பின்றி நடத்தல் இழுக்காகும்  

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்

பகலும்பாற் பட்டன்று இருள். - 999

சிரிக்கும் பண்பில்லாதவர்களுக்குப் பகலும் இரவு போன்றதே

பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்

கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று. - 1000

பண்பிலாதார் பெற்ற செல்வம், பாத்திரத்தால் பால் கெட்டது போன்றது


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக