செவ்வாய், 18 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 11. செய்நன்றி அறிதல்

 

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்

வானகமும் ஆற்றல் அரிது.- 101

நாம் உதவிசெய்யாதவர், நமக்கு உதவுவது மிக உயர்ந்தது

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்

ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.- 102

உரிய காலத்தில் செய்த உதவி உலகைவிட மிகப் பெரியது

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்

நன்மை கடலின் பெரிது.- 103

பயன் எதிர்பார்க்காதார் செய்த உதவி கடலைவிட பெரியது

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்

கொள்வார் பயன்தெரி வார்.- 104

சிறு உதவியையும், பேருதவியாகக் கருதவேண்டும்

உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி

செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.- 105

உதவியின் அளவு பெற்றவரின் மனநிலை சார்ந்தது

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க

துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.- 106

நல்லவர்கள், துன்பத்தில் உதவியவர்கள் நட்பை மறக்காதே

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்

விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.- 107

துன்பத்தில் உதவியவர்களை ஏழு பிறப்பிலும் நினைக்கவேண்டும்

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது

அன்றே மறப்பது நன்று.- 108

தீயதை மறந்து, நன்றி மறக்காமல் இருப்பது நன்று

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த

ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.- 109

பெருங்கேடு செய்தாலும் அவர் செய்த நன்மை எண்ணிப்பார்

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை

செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.- 110

நன்றி மறந்தவர்க்கு உய்வே இல்லை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக