வியாழன், 13 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் -அதிகாராம் - 6. வாழ்க்கைத் துணைநலம்

 

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்

வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.- 51

வருவாய்க்குத் தக்க செலவு செய்து வாழ்பளே சிறந்தவள்

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை

எனைமாட்சித் தாயினும் இல். - 52

மனைவியின் நற்பண்பே பிற சிறப்புகளைவிட மேலானது

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்

இல்லவள் மாணாக் கடை.- 53

இருப்பதும், இல்லாததும் மனைவியின் நற்பண்பைச் சார்ந்தது

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்

திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.- 54

கற்புடைய பெண்ணே உயர்ந்தவள்

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.- 55

கணவனை தெய்வமாக மதிப்பவள் சொன்னால் மழை வரும்

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண். - 56

தானும் சிறந்து, தன் கணவனையும் முன்னேற்றுபவளே பெண்

சிறைகாக்கும் காப்பவென் செய்யும் மகளிர்

நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.- 57

பெண்மைக்குரிய இலக்கணத்துடன் வாழ்பவளே சிறந்தவள்

பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்

புத்தேளிர் வாழும் உலகு.- 58

கணவனைப் போற்றி வாழும் பெண்கள் வாழ்வில் உயர்வர்

புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்

ஏறுபோல் பீடு நடை.- 59

நல்ல மனைவியால் தான் கணவனுக்குப் பெருமிதம் தோன்றும்

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்

நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.- 60

பெண்ணின் பெருமை நற்பண்பு, குடும்பத்தின் பெருமை குழந்தை 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக