ஞாயிறு, 16 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 9. விருந்தோம்பல்

 

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.- 81

இல்லறத்தின் சிறப்பு விருந்தினருக்கு உதவுவதே ஆகும்

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா

மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. 82

விருந்தினர் இருக்க சாவா மருந்தானாலும் தனித்து உண்ணாதே

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.- 83

விருந்தினருக்கு உதவுபவனுக்குத் துன்பங்கள் வாராது

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து

நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.- 84

விருந்தோம்புபவன் வீட்டில் திருமகள் விரும்பித் தங்குவாள்

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி

மிச்சல் மிசைவான் புலம்.- 85

விருந்தோம்புவான் நிலம் விதைக்காமலே விளையும்    

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு.- 86

விருந்தோம்புபவனே வானவர்க்கும் விருந்தினன்

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்

துணைத்துணை வேள்விப் பயன்.- 87

விருந்தினனின் பண்பளவுக்கு விருந்தோம்பிக்குப் பயன் கிட்டும்

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி

வேள்வி தலைப்படா தார்.- 88

ஆதரவில்லாத நிலை விருந்தோம்புவனுக்கு ஏற்படாது   

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா

மடமை மடவார்கண் உண்டு.- 89

அறிவில்லாத செல்வந்தர்களே விருந்தோம்ப மாட்டார்கள்

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருந்து.- 90

முகம் திரிந்தால் அனிச்சம்போல முகம் வாடுவர் விருந்தினர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக