வியாழன், 27 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 20. பயனில சொல்லாமை

 


பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்

எல்லாரும் எள்ளப் படும். - 191

பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுபவனை யாவரும் இகழ்வா்

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில

நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.-192

தீய செயலைவிடவும் தீமையானது பயனில்லாத சொல்

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில

பாரித் துரைக்கும் உரை.- 193

பயனில்லாத பேச்சே ஒருவன் நயனில்லாதவன் என்றுரைக்கும்

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாரப்

பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து. - 194

பயனும், பண்புமில்லாத சொற்கள் நன்மையைக் கெடுக்கும்

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில

நீர்மை யுடையார் சொலின்.-195

பயனில்லாத சொற்கள் ஒருவரின் மேன்மையை நீக்கும்

பயனில் சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல்

மக்கட் பதடி யெனல்.-196

பயனில்லாத சொற்களைப் பேசுவோர் மனிதருள் பதா் போன்றவா்

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்

பயனில சொல்லாமை நன்று. - 197

நயமிலாத சொல் பேசினாலும், பயனிலாத சொல் பேசாதே

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்

பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.- 198

அறிவுடையவா்கள் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறார்    

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த

மாசறு காட்சி யவர். -199

மாசற்றவா்கள் பயனில்லாதவற்றைப் பேசமாட்டார்கள்   

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க

சொல்லிற் பயனிலாச் சொல். - 200

பயனுள்ள சொற்களைப் பேசி, பயனிலாச் சொற்களை தவிர்க்க


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக