சனி, 22 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 15. பிறனில் விழையாமை

 

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து

அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.- 141

அறிவுடையோர் பிறர் மனைவியைப் பார்க்கமாட்டார்கள்

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை

நின்றாரின் பேதையார் இல்.- 142

பிறர் மனைவியை விரும்புவாரைவிட அறிவிலிகள் இல்லை

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்

தீமை புரிந்து ஒழுகு வார்.- 143

தன்னை நம்பியவரின் மனைவியை விரும்பியவர் இறந்தவரே

எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்

தேரான் பிறன்இல் புகல்.- 144

பிறர்மனைவியை விரும்புவோர் எவ்வகையிலும் தாழ்ந்தவரே

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்

விளியாது நிற்கும் பழி.- 145

பிறர்மனைவியை விரும்புவோர் அழியாப் பழியை அடைவா்

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்

இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்.- 146

பகை, பாவம், அச்சம், பழி நான்கும் தீய நடத்தையால் தங்கும்

அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்

பெண்மை நயவா தவன்.- 147

அறவாழ்வென்பது பிறன் மனை நயவாமையே  

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு

அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.- 148

ஒழுக்கமுடையவரே பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மையாளா்

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்

பிறற்குரியாள் தோள்தோயா தார்.- 149

பிறன் மனை தழுவாதவரே என்றும் பெருமையுடையவா் 

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்

பெண்மை நயவாமை நன்று.-150

அறம் செய்தலைவிட நல்லது பிறன்மனை விரும்பாமை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக