ஞாயிறு, 30 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 23. ஈகை

 


 வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்

குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. - 221

வறியவருக்கு வழங்குவதே ஈகை

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்

இல்லெனினும் ஈதலே நன்று. - 222

பெறுதல் தீது. ஈதல் நன்று

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்

குலனுடையான் கண்ணே யுள.-223

ஒருவன் நிலையறிந்து அவன் கேட்கும் முன்பே கொடு   

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்

இன்முகங் காணும் அளவு. -224

இல்லாமையில் வாடியவர் இன்முகம் காணக் கொடுப்பதே ஈதல்

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். -225

கொடுக்கும் பண்புடையவா் துறவிகளைவிட மேலானவா்

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்

பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.- 226

பசித்தவருக்கு உணவளிப்பது ஒருவரின் மிகச்சிறந்த சேமிப்பு

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்

தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.-227

வள்ளல் பசியால் என்றும் வாடும் நிலை வராது

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை

வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.-228

கொடுத்தலின் இன்பம் அறியாதவரே சேமித்துவைத்து இழப்பா்

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய

தாமே தமியர் உணல்.-229

தனித்து உண்பது பிச்சையெடுத்தலைவிட இழிவானது    

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்

ஈதல் இயையாக் கடை.-230

ஈகைப் பண்பில்லாத நிலை சாவினும் கொடியது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக