வெள்ளி, 21 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 14. ஒழுக்கமுடைமை

 

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஓம்பப் படும்.- 131

ஒழுக்கம் சிறப்பு தருவதால், அது உயிரைவிடப் பெரிது

பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்

தேரினும் அஃதே துணை. - 132

ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒழுக்கம் மட்டுமே நமக்குத் துணை

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்

இழிந்த பிறப்பாய் விடும். - 133

ஒழுக்கமுடையவர்களே உயர்ந்த குடியினர்

மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்

பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.- 134

வேதத்தை மறந்தாலும் ஒழுக்கத்தை மறக்கக்கூடாது

அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை

ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.- 135

ஒழுக்கமே ஆக்கம் தரும், பொறாமை அழிவு தரும்  

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்

ஏதம் படுபாக் கறிந்து.- 136

இழிவை எண்ணியே அறிவுடையோர் ஒழுக்கமாக இருப்பர்

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்

எய்துவர் எய்தாப் பழி. - 137

ஒழுக்கம் புகழையும், ஒழுக்கமின்மை பழியையும் கொடுக்கும்

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்

என்றும் இடும்பை தரும்.- 138

நல்லொழுக்கம் நன்மையும், தீயொழுக்கம் துன்பமும் தரும்

ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய

வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.-139

ஒழுக்கமுடையவர்கள் மறந்தும் தீய சொற்களைப் பேசார்

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்

கல்லார் அறிவிலா தார்.                     140

ஒழுக்கமுடையவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வதே அறிவு


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக