வெள்ளி, 4 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 28. கூடா ஒழுக்கம்


வஞ்ச மனத்தான் படிற்றுஒழுக்கம் பூதங்கள்

ஐந்தும் அகத்தே நகும்.- 271

வஞ்சகரை அவர் உடலில் கலந்த ஐம்பூதங்களும் தம்முள் நகும்

வான்உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன்நெஞ்சம்

தான்அறி குற்றப் படின்.- 272

மனமறிந்தும் தவறு செய்பவா், துறவுக்கோலத்தால் பயன் என்ன

வலிஇல் நிலைமையான் வல்உருவம் பெற்றம்

புலியின் தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று.- 273

பொய்தவக்கோலம் புலித்தோலை பசு போர்த்தியது போன்றது

தவம்மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து

வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று.- 274

போலித்துறவிகள் வேடர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள்

பற்றுஅற்றேம் என்பார் படிற்றுஒழுக்கம் எற்றுஎற்றுஎன்று

ஏதம் பலவும் தரும்.- 275

துறவிபோல நடிப்பவர்கள் முடிவில் பெருந்துன்பமடைவார்கள்

நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து

வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.-276

போலித்துறவிகளைப் போல கொடியவர்கள் யாருமில்லை

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி

மூக்கிற் கரியார் உடைத்து.-277

வெளியே நல்லவராகவும்,மனதில் தீயவராகவும் வாழ்வோர் பலர்

மனத்தது மாசுஆக மாண்டார்நீர் ஆடி

மறைந்துஒழுகு மாந்தர் பலர்.- 278

மனதில் மாசுடன், புறத்தே மெய்யான துறவிகளாக நடிப்பார் பலர்

கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங்கு அன்ன

வினைபடு பாலால் கொளல்.-279

தோற்றத்தைவிட, செயலால் ஒருவரை இனம்காண்பதே சிறந்தது

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்

பழித்தது ஒழித்து விடின். -280

தோற்றத்தைவிட பற்றற்று வாழ்வதே உயர்ந்தது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக