புதன், 30 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 49. காலம் அறிதல்

 


பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்

வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.- 481

ஆந்தை, காக்கையின் வலிமையைக் காலமே முடிவுசெய்கிறது

பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்

தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு.- 482

காலமறிந்து வாழ்தலே செல்வத்தைக் காக்கும் கயிறு

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்

காலம் அறிந்து செயின்.- 483

காலமறிந்து செய்தால் அரிய செயலென ஏதும் இல்லை

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்

கருதி இடத்தாற் செயின். - 484

காலம், இடமறிந்து செயல்பட்டால் உலகையே வெல்லலாம்

காலம் கருதி இருப்பவர் கலங்காது

ஞாலம் கருது பவர்.- 485

உலகை வசப்படுத்துபவர்கள் காலத்தைக் கண்டு கலங்கமாட்டார்கள்

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்

தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.- 486

ஊக்கமுடையார் அடக்கம் ஆட்டுக்கடாயின் பின்வாங்கல் போன்றது 

பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து

உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.- 487

கோபத்தைத் தக்க நேரத்தில் வெளிப்படுத்துபவரே அறிவுடையோர்

செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை

காணின் கிழக்காம் தலை.- 488

எதிரிக்கு அழிவு வரும்வரை உன் கோபத்தை அடக்கி வை

எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே

செய்தற் கரிய செயல்.- 489

அரிய செயலை உரிய காலத்தில் செய்

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்

குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.- 490

நற்காலம் வரும்வரை கொக்கைப்போலக் காத்திரு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக