செவ்வாய், 29 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 48- வலி அறிதல்

 


வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்

துணைவலியும் தூக்கிச் செயல். - 471

செயல், பகை, துணை, தன் வலிமையறிந்து எச்செயலும் செய்க

ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்

செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.- 472

தன்வலிமையறிந்து செய்வோரால் முடியாத செயல் ஏதுமில்லை

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி

இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.-473

தன் வலிமையை முழுதும் அறியாமல் கெட்டவா் பலர்

அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை

வியந்தான் விரைந்து கெடும்.- 474

ஒற்றுமையின்றி, தன்வலியறியாது, பெருமைகொள்வோர் அழிவா்

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்

சால மிகுத்துப் பெயின்.- 475

மயிலிறகானாலும் அளவு மிகுந்தால் வண்டியின் அச்சு முறியும்

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்

உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.- 476

எல்லையைக் கடந்தால் எதிலும் தொல்லைதான்

ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்

போற்றி வழங்கு நெறி.- 477

வருவாயறிந்து கொடைசெய்க, அதுதான் பொருளைக் காக்கும் வழி

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை

போகாறு அகலாக் கடை. - 478

செலவு குறைவானால், வரவு குறைவாயினும் குறையில்லை

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல

இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.- 479

அளவறியாதான் வாழ்கை வளர்வதுபோல தேய்ந்து அழியும்

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை

வளவரை வல்லைக் கெடும். - 480

பொருளின் அளவறியாமல் செய்யும் உதவியால் செல்வம் அழியும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக