ஞாயிறு, 27 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 46. சிற்றினம் சேராமை


 

சிற்றினம் அஞ்சம் பெருமை சிறுமைதான்

சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும். - 451

சிறியோரிடம் நட்பு சிறுமை, சிறியோரை நீங்குதல் பெருமை

நிலத்தியல்பான் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு

இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.- 452

நிலத்தால் நீரும், சேரும் நட்பால்  அறிவும் மதிப்புப் பெறும்

மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்

இன்னான் எனப்படுஞ் செயல்.- 453

உணா்ச்சி மனதளவிலும், மதிப்பு நல்ல சுற்றதாலும் தோன்றும்

மனத்து உளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு

இனத்துளது ஆகும் அறிவு.- 454

அறிவு மனம் சார்ந்ததல்ல, சேரும் கூட்டம் சார்ந்தது

மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்

இனந்தூய்மை தூவா வரும்.- 455

மனத்தூய்மை, செயல்தூய்மை இரண்டும் இனத்தால் அமையும் 

மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு

இல்லைநன் றாகா வினை.- 456

மனத்தூய்மையைவிட இனத்தூய்மை உயர்ந்தது

மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்

எல்லாப் புகழும் தரும்.- 457

மனம் ஆக்கத்தையும், இனம் நற்புகழையும் வழங்கும்

மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு

இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.- 458

நல்ல சான்றோர்க்கும், இனநலமே காவலாகும்

மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும்

இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.- 459

நல்மனதால் கிடைக்கும் மறுமையிலும் இனமே துணையாகும்

நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்

அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.- 460

நல்ல சுற்றமே சிறந்த துணை, தீய சுற்றமே பெருந்துன்பம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக