செவ்வாய், 22 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 41. கல்லாமை

 


அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய

நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.- 401

அரங்கின்றி வட்டாடுதல் போன்றது கல்லாதவர் பேச்சு   

கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்

இல்லாதான் பெண்காமுற் றற்று.- 402

கல்லாதவன் பேச்சு, மார்பில்லாதவள் காமம் போன்றது

கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்

சொல்லா திருக்கப் பெறின்.- 403

கற்றவர் முன் பேசாவிட்டால் கல்லாதவரும் மிக நல்லவரே

கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன் றாயினும்

கொள்ளார் அறிவுடை யார் - 404

கல்லாதவரின் சிறந்த கருத்தை, கற்றார் ஏற்பதில்லை

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து

சொல்லாடச் சோர்வு படும்.- 405

தோற்றத்தில் மறைத்த கல்லாதார் இயல்பு, பேச்சில் வெளிப்படும்

உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்

களரனையர் கல்லா தவர்.                        406

விளையாத நிலம்போன்றவர்களே கல்லாதவர்கள்

நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்

மண்மாண் புனைபாவை யற்று.- 407

நிறைந்த கல்லாதார், அழகான மண்பொம்மை போன்றோர்

நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே

கல்லார்கண் பட்ட திரு.- 408

முட்டாள் பெற்ற செல்வம், அறிவாளி பெற்ற வறுமையினும் கொடிது

மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்

கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.- 409

கற்றவர் என்ற பெருமை பிறப்பின் உயர்வு, தாழ்வை நீக்கிவிடும்     

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்

கற்றாரோடு ஏனை யவர்.- 410

கல்லாதவரும் விலங்குகளும் ஒன்றாகவே கருதப்படுவர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக