வியாழன், 17 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 39. இறைமாட்சி

 


படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்புஅரண் ஆறும்

உடையான் அரசருள் ஏறு. - 381

படை,குடி,உணவு,அமைச்சா்,நட்பு, அரண் கொண்டவன் மாமன்னன்

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்

ஏஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.  -  382

அஞ்சாமை, ஈகை, அறிவு, ஊக்கம் நான்கும் வேந்தர்க்கு இயல்பு

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்

நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு. - 383

விரைவு, கல்வி, துணிவு மூன்றும் ஆளும் அரசனுக்கு வேண்டும்

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா

மானம் உடைய தரசு.- 384

அறத்திலும், வீரத்திலும் சிறந்தவனே அரசன்

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த

வகுத்தலும் வல்ல தரசு.- 385

உருவாக்குதல், தொகுத்தல், காத்தல், செலவிடுதல் அரசியல் செயல்

காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்

மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.- 386

எளிமையும், இன்சொல்லும் கொண்ட அரசனை உலகம் புகழும்

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்

தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.- 387

இன்சொல்,ஈகை,காக்கும் பண்பும் கொண்ட அரசனுக்கு உலகம் வசப்படும் 

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு   

இறையென்று வைக்கப் படும். - 388

நடுநிலை அரசனை மக்கள் இறைவனாகப் போற்றி வணங்குவர்

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்

கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.- 389

குறைகூறுவோரின் சொற்களையும் தாங்குவது மன்னர் கடன்

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்

உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.- 390

ஈகை, அருள், நடுநிலை, காத்தல் பண்புடையவனே நல்லரசன்  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக