வியாழன், 3 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 27. தவம்

 


உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குஉறுகண் செய்யாமை

அற்றே தவத்திற்கு உரு.- 261

பொறுமையும், துன்பம் செய்யாதிருத்தலுமே தவம்

தவமும் தவம்உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை

அஃதுஇலார் மேற்கொள் வது. - 262

போலியான துறவிகளால் உண்மையான துறவிகளுக்கு இழுக்கு

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்

மற்றை யவர்கள் தவம். - 263

துறவிகளுக்கு உதவவே இல்லறத்தால் துறவை மறந்தனா்

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்

எண்ணின் தவத்தான் வரும். - 264

தீயவரை அழித்தலும், நண்பரை உயர்த்துதலும் தவத்தால் ஆகும்

வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம்

ஈண்டு முயலப் படும். - 265

விரும்பியது கிடைப்பதால் பலரும் தவம் செய்ய முயல்வர்

தவம்செய்வார் தம்கருமம் செய்வார்மற்று அல்லார்

அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு. - 266

பிறர் ஆசையால் தவறுசெய்ய, துறவிகள் கடமையையே செய்வா்

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பம்

சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு. - 267

தங்கம்போல, துன்பத்திலும் மெய்யறிவு பெறுவர்கள் துறவிகள்

தன்உயிர்தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய

மன்னுயிர் எல்லாம் தொழும். - 268

பற்றற்று வாழ்பவர்களை உயிர்கள் எல்லாம் வணங்கும்

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்

ஆற்றம் தலைப் பட்ட வர்க்கு.269

தவத்தால் மரணத்தையும் வெல்லலாம்         

இலர்பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார்

சிலர்பலர் நோலா தவர்.  - 270

இல்லாதவர்கள் பலர் வாழக்காரணம் தவம் செய்பவர்கள் சிலரே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக