திங்கள், 7 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 29. கள்ளாமை

 


எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்து ஒன்றும்

கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. - 281

இகழ்ச்சியை விரும்பாதவன் திருடும் எண்ணத்தை விடவேண்டும்

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்

கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.- 282

மனதால் பிறர்பொருளைத் திருட நினைப்பதும் குற்றமே

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவுஇறந்து

ஆவது போலக் கெடும்.- 283

திருடிய செல்வம், பெருகுவதுபோல அழிந்துபோகும்

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்

வீயா விழுமம் தரும்.   284

களவாடிய பொருள் தக்க நேரத்தில் பயன்படாது

அருள்கருதி அன்புடையர் ஆதல் பொருள்கருதிப்

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.-285

பொருளால் பெற்ற நட்பைவிட, மனதால் பெற்ற நட்பே சிறந்தது

அளவின்கண் நின்றுஒழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்

கன்றிய காத லவர். - 286

களவுசெய்து வாழ்பவர்கள் அளவறிந்து வாழமாட்டார்கள்

களவுஎன்னும் கார்அறிவு ஆண்மை அளவுஎன்னும்

ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல்.- 287

அளவறிந்து வாழ்பவர்கள் திருடி வாழ மாட்டார்கள்

அளவுஅறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம்போல நிற்கும்

களவுஅறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.-288

அறவழியையும், தீயோர் வஞ்சனையும் கொள்வா்

அளவுஅல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவுஅல்ல

மற்றைய தேற்றா தவர்.-289

களவு வாழ்வு நெடுங்காலம் நீடிக்காது

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்

தள்ளாது புத்தேள் உலகு.-290

திருடர் அழிவையும், நல்லவர்கள் நல்வாழ்வையும் அடைவா்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக