புதன், 16 செப்டம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 38. ஊழ்

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்

போகூழால் தோன்றும் மடி. - 371

நல்விதி முயற்சியினையும், தீயவிதி சோம்பலையும் தரும்

பேதைப் படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவுஅகற்றும்

ஆகல்ஊழ் உற்றக் கடை. - 372

நல்விதி அறிஞனாக்கும், தீயவிதி பேதையாக்கும்

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்

உண்மை அறிவே மிகும். -373

நல்ல நூல்கள் பல கற்றாலும் இயற்கையான  அறிவே மிகும்

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு

தெள்ளிய ராதலும் வேறு. -374

அறிவும், செல்வமும் ஒருசேர அமைவதில்லை

நல்லவை எல்லாஅம் தீயவாம் தீயவும்

நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.-375

நன்மைக்கும், தீமைக்கும் விதியே அடிப்படையாகிறது

பரியினும் ஆகவாம் பாலல்ல உய்த்துச்

சொரியினும் போகா தம. -376

நமக்குரியவை நீங்காது, நமக்கல்லாதது தங்காது

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி

தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது. -377

எவ்வளவு சேர்த்தாலும், யாவற்றையும் அனுபவிக்கமுடியாது

துறப்பார்மன் துப்பரவு இல்லார் உறற்பால

ஊட்டா கழியும் எனின்.                      378

தீயவிதி நீங்கினால் வறியவரும் துறவியகளாகவர்

நன்று ஆங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றுஆங்கால்

அல்லற் படுவது எவன் - 379

இன்ப துன்பங்களில் இயல்பாக இருக்க முயல்க

ஊழின் பெருவலி யாஉள மற்றுஒன்று

சூழினும் தான்முந் துறும். - 380

விதியைவிட வலிமையானது வேறு இல்லை

 

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக