வெள்ளி, 30 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 75. அரண்

 


ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்

போற்று பவர்க்கும் பொருள். - 741

எதிர்ப்பவர்களுக்கும், அஞ்சுபவர்களுக்கும் பாதுகாவல் அரண்

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்

காடும் உடைய தரண். -742

அகழியும், மண்ணும், மலையும், நிழல் தரும் காடும் உடையது அரண்

உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்

அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல். - 743

உயரம், அகலம், உறுதி, எதிரிகளால் அழிக்க இயலா தன்மையது அரண்

சிறுகாப்பின் பேரிடத்த தாகி உறுபகை

ஊக்கம் அழிப்ப தரண். - 744

கோட்டை பெரிதாகவும், அதன் வாசல் சிறிதாகவும் அமைவதே அரண் 

கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்

நிலைக்கௌiதாம் நீரது அரண். -745

பகைவா்க்கு அரிதாகவும், தமக்கு வசதியாகவும் அமைவது நல்லரண்  

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்

நல்லாள் உடையது அரண். - 746

வீரர்களையும், அவர்களின் தேவைகளையும் நிறைவுசெய்வது அரண்  

முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்

பற்றற் கரியது அரண்.-747

முற்றுகையிலோ, சூழ்ச்சியிலோ வெல்லமுடியாததே நல்ல அரண் 

முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்

பற்றியார் வெல்வது அரண்.-748

பெரும்படையாலும் அழிக்கமுடியாததே அரண்

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து

வீறெய்தி மாண்ட தரண். - 749

பகைவரை எளிதில் வீழ்த்துமாறு அமைவது அரண்

எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி

இல்லார்கண் இல்லது அரண்.- 750

அரண் பல சிறப்புக்கொண்டிருந்தாலும், நல்ல வீரர்களே அதற்கு சிறப்பு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக