வெள்ளி, 23 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 71. குறிப்பறிதல்

 


கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்

மாறாநீர் வையக்கு அணி.- 701

குறிப்பறிந்து நடப்பவன் கடல்சூழ் உலகிற்கு அணியாவான்              

ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்

தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். - 702

ஐயமின்றி ஒருவர் உள்ளத்தை அறிபவன் தெய்வத்துக்கு சமமாவான் 

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்

யாது கொடுத்தும் கொளல். 703

முகக்குறிப்பால் அகத்தை உணர்வாரை எப்படியும் துணையாகக் கொள்

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை

உறுப்போ ரனையரால் வேறு. - 704

தோற்றத்தில் ஒத்திருந்தாலும், அறிவால் வேறுபட்டவர் குறிப்பறிவார்   

குறிப்பின் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்

என்ன பயத்தவோ கண். -705

முகக்குறிப்பால் அகத்தை உணராவிட்டால் கண்களால் யாது பயன்?   

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்

கடுத்தது காட்டும் முகம். - 706

முகமே மனதைக் காட்டும் கண்ணாடி

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்

காயினும் தான்முந் துறும். -707

இன்ப, துன்பங்களை விரைந்து வெளிப்படுத்திவிடும் முகம்

முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி

உற்ற துணர்வார்ப் பெறின். -708

முகத்தைப் பார்த்தே அகத்தை உணர்வாரிடம் வார்த்தைகள் எதற்கு   

பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்

வகைமை உணர்வார்ப் பெறின். - 709

பகையையும், நட்பையும் கண்களே காட்டிவிடும்

நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்

கண்ணல்லது இல்லை பிற. -710

கண்களால் கருத்தை உணர்பவரே நுண்ணறிவாளர் எனப்படுவார்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக