வெள்ளி, 16 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் -65. சொல்வன்மை

 


நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்

யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.- 641

நாவன்மை பிற வன்மைகளைவிட சிறந்தது

ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலான்

காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.- 642

உயர்வும், தாழ்வும் பேச்சில் உள்ளதை, உணர்ந்து பேசு

கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்

வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.- 643

கேட்டார் மகிழ, கேட்காதவரும் விரும்ப அமைவதே நல்ல பேச்சு

திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்

பொருளும் அதனின்ஊங்கு இல்.- 644

அறத்தையும் பொருளையும் விட உயர்வானது திறனறிந்து கூறுதல்

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை

வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.- 645

ஒவ்வாரு சொல்லையும் ஒன்றை ஒன்று வெல்வதாகப் பேசு

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்

மாட்சியின் மாசற்றார் கோள். - 646

இனியன கூறி, பயனறிந்து நல்லவை கேள்

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை

இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது. - 647

சொல்வன்மை,சோர்வின்மை,அஞ்சாமை உடையாரை வெல்லலாகாது 

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது

சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின். - 648

சொல்லுபவர் சொன்னால் இவ்வுலகமே அதனை விரைந்து கேட்கும்

பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற

சிலசொல்லல் தேற்றா தவர். - 649

பேச்சுத் திறனில்லாதவரே அதிகம் பேச விரும்புவர்

இணரூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது

உணர விரித்துரையா தார். - 650

கற்றதைப் பிறர் உணரக் கூறாதவர், மணமில்லா மலர் போன்றவர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக