புதன், 28 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 73. அவையஞ்சாமை

 


வகையறிந்து வல்லமை வாய்சோரார் சொல்லின்

தொகையறிந்த தூய்மை யவர். - 721

நல்ல பேச்சாளர், அச்சத்தினால் தவறாகப் பேசமாட்டார்கள்

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்

கற்ற செலச்சொல்லு வார். -722

கற்றோரும் போற்றுமாறு பேசுவோர் கற்றோருள் கற்றோராவார்

பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்

அவையகத்து அஞ்சா தவர். - 723

போருக்கு அஞ்சாதார் எளியவர், அவையில் அஞ்சாதாரே அரியவர்

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற

மிக்காருள் மிக்க கொளல்.- 724

தெரிந்ததைப் புரியுமாறு, கூறி தெரியாததை  கேட்டு அறிக

ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா

மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.- 725

நற்சபையில் அஞ்சாமல் பேச, நல்ல நூல்களைப் படி

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்

நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு. - 726

கோழைக்கு வாள் எதற்கு? அவையஞ்சுவோருக்கு நூல் எதற்கு?   

பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்து

அஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.- 727

அவையயஞ்சுபவனின் அறிவு பேடியின் வாளுக்குச் சமம்

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்

நன்கு செலச்சொல்லா தார்.- 728

பேச்சுத்திறன் இல்லாதவர்கள் பல கற்றாலும் பயனில்லை

கல்லா தவரின் கடையென்ப கற்றறிந்தும்

நல்லா ரவையஞ்சு வார்.- 729

அவையச்சம் கொள்வோர், கல்லாதாரைவிடக் கீழானவர்

உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன்அஞ்சிக்

கற்ற செலச்சொல்லா தார்.- 730

அவையச்சம் கொள்வோர், வாழ்ந்தும் பயனில்லை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக